ERTOs per ubicació de l'empresa

Un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO) és un procediment administratiu que poden realitzar les empreses quan han de suspendre de manera temporal una part o la totalitat de la seva activitat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives o derivades de força major. La conseqüència de la presentació d’un ERTO davant l’autoritat laboral és la suspensió temporal dels contractes de treball, o la reducció també temporal de la jornada de treball de les persones contractades per l’empresa.

Es considera que són una causa de força major les circumstàncies derivades de la pandèmia per SARS-CoV-2 i, en particular, el fet que la declaració de l'estat d'alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma) no permeti a l’empresa desenvolupar la seva activitat. Durant els ERTO no es dóna de baixa a la Seguretat Social les persones treballadores. La distribució territorial es fa d’acord amb el domicili de la raó social de l'empresa, raó per la qual no ha de coincidir necessàriament amb la situació de cadascun dels centres de treball, ni amb la residència de les persones treballadores afectades per l’expedient.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


Any:
 
Indicador:
MunicipiExpedients força major 1/5/2020 Expedients totals 1/5/2020 Treballadors afectats per força major 1/5/2020 Treballadors afectats total 1/5/2020