Habitatges segons tinença

Classificació dels habitatges segons règim de tinença. El règim de tinença pot ser de propietat, de lloguer, gratuït o altres. A la vegada els habitatges de propietat és subdivideixen en compra, accés a compra i herència/donació
(..) Menys de 10 unitats. Per al Cens d'habitatges del 2011, no es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos.
(-) Dades no disponibles
Font: Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiPropietat - Compra pagada 2011 Propietat - Compra amb pagaments pendents 2011 Propietat - Total 2011 Propietat - Herència o donació 2011 Lloguer 2011 Cedit 2011 Altres formes 2011 Total 2011