Evolució del nombre d'alumnes ESO segons origen

Nombre d'alumnes matriculats a ESO segons origen. Alumnes distribuïts segons el municipi del centre d’estudis.
(-) No hi ha centre
Font: Departament d’Ensenyament.

Any:
Indicador:
Municipi