Evolució censal de la taxa d'analfabetisme

Relació entre els analfabets de 16 anys i més i la població de 16 anys i més. Es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma.
(-) Dades no disponibles per a municipis de menys de 1.000 habitants
(..) menys de 10 unitats mostrals . No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat.


Any:
 
Indicador:
MunicipiNo sap llegir o escriure 2011 Taxa analfabetisme 2011 No sap llegir o escriure 2001 Taxa analfabetisme 2001