Evolució de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

És un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda dels subjectes passius en funció de la seva quantia i de les circumstàncies familiars i personals que concurreixen en aquesta. Constitueix la renda del subjecte passiu la totalitat dels seus rendiments nets, més els increments de patrimoni. L’àmbit geogràfic són els municipis més grans de 1.000 habitants.
Font: Idescat

Any:

MunicipiIRPF - Base imposable per declarant (EUROS) 2014 IRPF - Quota resultant de l'autoliquidació per declarant (EUROS) 2014 IRPF - Quota resultant de l'autoliquidació per declarant (EUROS) 2013 IRPF - Base imposable per declarant (EUROS) 2013 IRPF - Base imposable per declarant (EUROS) 2012 IRPF - Quota resultant de l'autoliquidació per declarant (EUROS) 2012 IRPF - Base imposable per declarant (EUROS) 2011 IRPF - Quota resultant de l'autoliquidació per declarant (EUROS) 2011