Evolució dels comptes de cotització per sector (%)

Nombre de comptes de cotització donats d'alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó, distribuïts per grans sectors d'activitat. És una aproximació a la xifra real d'empreses, ja que hi poden haver empreses establertes en un municipi que cotitzen en altres comarques i a la inversa. Informació trimestral.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació

Any:
Indicador:
Municipi