Taxa d'ocupació

Relació entre la població ocupada respecte al total de població de 16 anys i més (taxa bruta) o al total de població de 16-64 anys (taxa neta). Taxa d’ocupació a 1 de gener. S’expressa en tant per cent.
Càlcul: Taxa bruta d’ocupació: (Població ocupada / població de 16 anys i més) * 100
Taxa neta d’ocupació: (Població ocupada / població de 16-64 anys) * 100

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat

Any:
Indicador:
Municipi