Població ocupada

Població activa que no es troba en situació d'atur a 1 de gener.
Càlcul: Població assalariada més autònoms. Cal tenir en compte les dades comptabilitzades són afiliacions i no afiliats, és a dir, una mateixa persona es pot comptabilitzar tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en un mateix règim o en diferents.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades Idescat

Any:
Indicador:
Municipi