Evolució de la població

Evolució del nombre d’habitants distribuïts per sexe i per municipi de residència i variació interanual.
Càlcul: Recompte. Les xifres oficials de població s’obtenen anualment amb referència 1 de gener de cada any.
Font: Idescat

Any:

MunicipiPoblació total 2017 Variació interanual relativa 2017 Variació interanual absoluta 2017