Taxa d'atur registral

Relació entre la població registrada a les oficines d’ocupació (SOC) i la població activa registrada (suma de l’atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys per lloc de residència).
La taxa d’atur registral coincideix en el darrer mes de cada trimestre amb la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació. El Departament d’Empresa i Ocupació no publica taxes d’atur registral mensuals només trimestrals, per obtenir-les es realitza una estimació mensual de la població activa en base als ocupats diferits de la taxa d’atur registral del trimestre immediatament anterior, més la suma dels aturats del mes en qüestió.
Càlcul: (Població aturada registrada mensual / (Població aturada registrada mensual + afiliacions a la Seguretat Social del darrer trimestre)) *100
Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) a partir de la Taxa d’atur registral del Departament d’Empresa i Ocupació i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.


Any:
 
Indicador:
Municipi