Taxa d'autosuficiència

Relació entre la població ocupada que resideix i treballa al municipi respecte el total de llocs de treball del municipi
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiTaxa d'autosuficiència 2011 Taxa d'autosuficiència 2001 Taxa d'autosuficiència 1996