Taxa d'autocontenció

Relació entre la població ocupada que resideix i treballa al municipi respecte el total de població ocupada del municipi
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat


Any:
 
Indicador:
MunicipiTaxa d'autocontenció 2011 Taxa d'autocontenció 2001 Taxa d'autocontenció 1996