Evolució de l'índex de motorització

Nombre de vehicles per cada 1000 habitants
Font: Idescat

Any:

Indicador:

Municipi