Evolució de l'índex de motorització

Nombre de vehicles per cada 1000 habitants
Font: Idescat

Any:
Indicador:
Municipi