Mapa de la població estrangera de Vic


Població estrangera (2019)

Vic 27,58%

Osona 15,29%

Catalunya 15,11%

% població estrangera sobre el total de la població

Font: Padró municipal d'habitants (INE)