Mapa densitat de població de Vic


Densitat de població

Vic 1.511,2

Osona 129,15

Catalunya 239,04

Habitants per km2

Font: Padró municipal d'habitants (INE)