Mapa de la renda mitjana a Manlleu


Renda mitjana per llar (2017)

Manlleu 31.866 €

Osona 34.880 €

Catalunya 34.144 €

Suma de tots els ingressos que entren a les llars del municipi com el salari, les pensions, les prestacions i altres tipus dividit entre el nombre de llars

Font: Atles de distribució de la renda (INE)