Mapa de la població estrangera de Manlleu


Població estrangera (2019)

Manlleu 22,79%

Osona 15,29%

Catalunya 15,11%

% població estrangera sobre el total de la població

Font: Padró municipal d'habitants (INE)