Píndoles de coneixement


Aquesta secció recull les píndoles de coneixement de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona


Consells per a la transició cap a la Indústria 4.0

Observatori

  • Planejar la pròpia estratègia digital: Avaluar la maduresa digital de l’empresa i fixar objectius clars per als propers cinc anys. Prioritzar les mesures que aportin més valor al model de negoci.
  • Crear projectes pilot: Projectes pilot a petita escala poden ajudar l’empresa en el procés d’aprenentatge i permeten visualitzar els beneficis del procés de digitalització sense córrer riscs excessius. Think big, start small.
  • Definir quines capacitats de la Indústria 4.0 necessita l’empresa: A partir de les lliçons apreses amb els projectes pilot, definir quines capacitats cal implementar a l’empresa per tal d’assolir el nivell de digitalització necessari. 
  • El coneixement de Data Analytics és essencial: Considerar com organitzar l’anàlisi de dades. És possible que al principi calgui externalitzar el servei, més tard aquestes capacitats es poden integrar dins l’organització. 
  • Transformar-se en una empresa digital: Per capturar el potencial de la Indústria 4.0, caldrà que des de la visió dels directius fins a les capacitats dels treballadors es cultivi la cultura digital, amb voluntat per experimentar amb noves tecnologies i formes de treballar.
  • Planifica tenint en compte l’ecosistema en què operarà l’empresa: Per tal de poder satisfer les necessitats del consumidor cal tenir en compte com es transformaran els competidors, els proveïdors i els canals de distribució.
La 4a revolució industrial