Destacats

Augment en la contractació de persones estrangeres a Osona

Augment d'un 36,3% la contractació vinculada a aquest col·lectiu l'any 2022

L’índex sintètic elaborat per l’Observatori de Treball i Model Productiu ens indica que Osona hi ha ocupacions amb un nombre més curt de durada dels contractes, poca estabilitat i majors rotacions laborals:

  • Sector artístic: músics, ballarins, actors, fotògrafs
  • Sector salut: tècnics laboratoris diagnosi clínica, obstetrícia, logopedes

Pel que fa als col·lectius, es contracten menys dones que homes (45,7% vs. 54,3%). Per nivell formatiu, sí que es pot apreciar un lleuger increment de 2 pp en la contractació de persones amb estudis superiors des de l’any 2018.

Segons nacionalitat, la contractació de persones estrangeres ha augmentat:

  • 2022: 36,3%.
  • 2017: 17,5%.
  • 2014: 15%.

Si voleu saber-ne més podeu consultar el 6è Informe de Competitivitat (Pàgina 56).

Veure les dades