Destacats

Projeccions de població d'Osona 2046

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publica cada cinc anys les projeccions de la població basades en les estimacions postcensals de la població. Les últimes dades publicades corresponen l'abril del 2022, on s'inclou informació sobre la possible evolució de la població catalana els pròxims 50 anys.

Segons les dades facilitades per l’Idescat, la població actual d’Osona de 164.077 persones podria passar a 185.496 persones, atenent l’escenari mitjà. Així doncs, fa referència a un increment del 12%. D’altra banda, tenint en compte l’escenari baix, el total només augmentaria a un 164.954, en canvi, en l’escenari alt augmentaria considerablement a un 221.774.

Respecte a altres projeccions, es destaquen les dades considerades en l’escenari mitjà pel fet que el creixement natural serà negatiu, ja que els naixements van disminuint, en canvi, les defuncions augmenten considerablement. A més, s'estima que el creixement migratori es reduirà, no obstant això, es contemplen més casos d'immigració que d'emigració, pel que  el creixement migratori es manté positiu a la llarga. En essència, és un fet que estabilitza el creixement total de la població d'Osona i evita un creixement negatiu de la població.

Pel que fa a la combinació d'edats de la població, és evident que la població més jove (de 0 a 15 anys) pateix una disminució tant a mitjà com a llarg termini. D'altra banda, la població potencialment activa (de 16 a 64) augmenta a mitjà termini, ja que és el grup que fa referència a l'augment de la natalitat que es va produir a partir del 2010, no obstant això, en un futur es torna a contemplar una disminució d'aquest grup. En últim lloc, pel que fa al grup de població de més edat (més de 65 anys) es valora un important augment, ja que segons les dades de l'Idescat, aquest col·lectiu suposarà el 30% total de la població l'any 2046.

En definitiva, la població d'Osona experimenta un creixement lent, com a resultat d’un creixement natural baix, degut a la disminució de la natalitat i l'augment progressiu de les defuncions. D‘aquesta manera, el motor del creixement demogràfic serà l’arribada de la nova població a la comarca.

Veure les dades